www.urbar.zastranie.sk

Vitajte na stránke Lesného pozemkového spoločenstva - urbariát Zástranie

urbar.zastranie.sk

Predaj a pravidlá prideľovania dreva

LPS urbariat Zástranie ponúka na predaj prevažne smrekovú guľatinu za aktuálne trhové ceny. Predaj sortimentov dreva sa realizuje z odvozných miest. Pôvod dreva je buď z náhodilej, prípadne úmyselnej ťažby. Od kvality ponúkaného sortimentu sa odvíja i jeho cena. Výber vhodného záujemcu je v kompetencií výboru spoločenstva. V prípade odberu väčšieho množstva sa uskutočňujú výberové konania na výber odberateľa. Je posudzovaná v prvom rade ponúkaná suma a solventnosť odberateľa.

Poskytovanie dreva vlastníkom podielov v LPS urbariát Zástranie

  • LPS urbabriát Zástranie ponúka svojim členom možnosť zvýhodnenej kúpy dreva, za účelom využitia pre realizáciu vlastných stavieb. Každý vlastník, vlastniaci minimálne 1 podiel podľa evidencie spoločenstva, má nárok za obdobie 10 rokov na 1,5 m3 smrekovej guľatiny. Jeden žiadateľ môže žiadať maximálne 15 m3 dreva.
  • Pokiaľ žiadateľovi nepostačuje výška podielov k množstvu odobraného dreva, môže mu svoj hlas (podiel) poskytnúť iný žiadateľ, ktorý svoj súhlas potvrdí podpisom na formulári žiadosti o pridelenie dreva. Podielnik, ktorý takýmto spôsobom potvrdí poskytnutie svojho podielu žiadateľovi, stráca možnosť čerpania uvedenej zľavy na obdobie 10 rokov
  • Cena takto prideleného smrekového dreva pre vlastníkov podielov je 9,96 EURO/m3. Pokiaľ žiadateľ preukáže, že drevo použije na stavbu objektu vo svojom vlastníctve, a nepostačuje mu výška podielov k množstvu požadovaného dreva, je možné si kúpiť ostatné množstvo dreva odobrať za zvýhodnenú cenu 26,56 EURO/m3.

Poskytovanie dreva na kúrenie

  • Drevo na kúrenie môže žiadať len vlastník podielov v LPS-urbariát Zástranie. Pre rok 2013 platí, že ďalšou nutnou podmienkou pre získanie dreva na kúrenie je odpracovanie jednej 8 hodinovej zmeny v prospech spoločenstva. 1 zmena sa vzťahuje na 1 podiel vlastníctva. Pokiaľ žiadateľ spĺňa horeuvedené dve kritéria, požiada o pridelenie dreva na kúrenia hospodára spoločenstva.
  • Na 1 podiel je možne zobrať 3 prm palivového dreva ročne.
  • Pokiaľ nebude možné vyhovieť všetkým žiadateľom z dôvodu, že bude nedostatok takéhoto sortimentu dreva v lese, bude žiadateľ zaradený do poradovníka, a drevo mu bude pridelené keď príde na neho rad. Žiadateľ bude do poradovníka zaradený až po odpracovaní uvedenej zmeny.
  • Z dôvodu nedostatku palivového dreva, nie je možný odpredaj dreva záujemcom, ktorí nevlastnia v LPS žiaden podiel.

Adresa na doručovanie písomnosti

Žilina - Zástranie

Kultúrna ulica 284/11

010 03 ŽILINA

e-mailová adresa

majo.holes@gmail.com

martiban@post.sk

Telefón

Marián Holeš, predseda, tel.: 0905 123 018

Branislav Martinček, hospodár, tel.: 0907 203 203


© www.urbar.zastranie.sk || 2013 - 2022