www.urbar.zastranie.sk

Vitajte na stránke Lesného pozemkového spoločenstva - urbariát Zástranie

urbar.zastranie.sk

História urbárnikov v obci Zástranie

  • V roku 1935 bol schválený nový menoslov oprávnených spolumajiteľov a ich podielov na spoločnom majetku.16.júla 1935 boli z dôvodu opravy evidencie prepísané nehnuteľnosti z Politickej obce Zástranie, do vlastníctva urbárskeho spolumajiteľstva v Zástraní-Bývalých urbárnikov obce Zástranie. Takto aktualizovaná evidencia slúžila až do doby zrušenia Spolku bývalých urbárnikov, zákonmi SNR z roku 1949 (pasienky) a z roku 1958 (lesy) a to v prospech JRD resp. Štátnych lesov.
  • Činnosť Urbárskeho spoločenstva bola obnovená v r. 1992. Dňa 15.2.1992 bola zvolaná ustanovujúca schôdza, na ktorej sa zhromaždenie bývalých urbárnikov a ich dedičov rozhodlo, že založia nové lesné spoločenstvo, požiadajú o prinavrátenie urbárského majetku. Bol zvolený výbor budúceho spoločenstva. Dňa 18.6.1992 bol vydaný majetok do užívania obnovenému spoločenstvu Bývalých urbárnikov obce Zástranie od Severoslovenských lesov ,š.p. Žilina.
  • Vznik spoločenstva v dnešnej podobe sa datuje k 30.9.1996, kedy bolo na Okresnom úrade v Žiline zaregistrované ako pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou, pod názvom Lesné pozemkové spoločenstvo - urbariát Zástranie. LPS urbariát Zástranie spravuje všetky pozemky vo vlastníctve podielnikov a vykonáva lesnícku činnosť na lesných pozemkoch v katastri obce Zástranie, v Lesnom hospodárskom celku Dubeň a Krásno.

Adresa na doručovanie písomnosti

Žilina - Zástranie

Kultúrna ulica 284/11

010 03 ŽILINA

e-mailová adresa

majo.holes@gmail.com

martiban@post.sk

Telefón

Marián Holeš, predseda, tel.: 0905 123 018

Branislav Martinček, hospodár, tel.: 0907 203 203


© www.urbar.zastranie.sk || 2013 - 2022