www.urbar.zastranie.sk

Vitajte na stránke Lesného pozemkového spoločenstva - urbariát Zástranie

urbar.zastranie.sk

Lesnícka výroba, obchodné aktivity

Lesné pozemkové spoločenstvo – urbariát Zástranie

Lesnícka výroba

LPS urbariát Zástranie hospodári podľa platných lesných hospodárskych plánov, v lesnom hospodárskom celku(LHC) Dubeň. V rámci lesného hospodárskeho celku Dubeň bol vytvorený lesný užívateľský celok (LUC) Urbárske združenie Zástranie. Obhospodarované lesy Lesného pozemkového spoločenstva-urbariát Zástranie sa nachádzajú v katastrálnom území Zástranie a patria do okresu Žilina. LUC je začlenený do lesnej oblasti Kysucká vrchovina.

Výmera lesných porastov, ktoré obhospodaruje Lesné pozemkové spoločenstvo-urbariát Zástranie je cca 140ha.

Drevinové zastúpenie je u drevín sm, jd 85 % a bk, jv 15 % .

Ťažbová činnosť

Hlavným zdrojom príjmov je predaj vyťaženého dreva. Ťažbové možnosti vychádzajú z predpisu plánu starostlivosti o lesy a vyjadruje ich decenálny etát, ktorý pozostáva z výchovnej a obnovnej ťažby. Z hľadiska zachovania dobrého zdravotného stavu lesných porastov, hlavne ich uchránenie pred nežiaducim pôsobením podkôrneho hmyzu, sa celoročne spracúvajú vzniknuté náhodné ťažby, hlavne spôsobené vetrom, snehom a samotným podkôrnym hmyzom. Okrem nutnosti prednostného spracovania náhodných ťažieb, sú dôležitými výkonmi ťažbovej činnosti výchovné ťažby do a nad 50 rokov, pri ktorých je cieľom odstrániť poškodené a nekvalitné jedince, vylepšiť priestorové a druhové rozdelenie drevín, za účelom zachovania čo najkvalitnejších a najproduktívnejších jedincov v poraste do rubného veku. Ťažbová činnosť v spoločnosti je zabezpečená v celom rozsahu dodávateľským spôsobom. Pozostáva z ťažby dreva, približovania dreva priamo na odvozné miesto. Následne sa vykonáva odvoz priamo odberateľom.

Pestebná činnosť

Pestebná činnosť zahŕňa všetky výkony od príprav plôch na zakladanie nových porastov, cez ich ochranu a výchovu až do rubného veku. Väčšina výkonov je zabezpečená organizovaním brigádnických činnosti. Vykonáva sa príprava plôch pre prirodzenú a umelú obnovu lesa, ochrana mladých lesných porastov proti burine, proti zveri a iným biotickým škodcom, prerezávky výsek krov a nežiaducich drevín ako aj ďalšie činnosti v rámci komplexnej starostlivosti o les. Tieto práce sú dôležité najmä v porastoch ohrozených celým komplexom škodlivých činiteľov, vychádzajúcich z aktuálneho stavu a vývoja lesa. Na ochranu lesa proti podkôrnemu hmyzu (lykožrút smrekový, lykožrút lesklý) každoročne inštalujeme feromónové lapače v počte cca 50 ks, ktoré pravidelne kontrolujeme a vymieňame návnady počas celého aktuálneho obdobia. Týmto zabezpečujeme preventívnu priamu ochranu porastov proti podkôrnemu hmyzu, čím sa zmenšuje riziko ich predčasného odumierania. Nemalá pozornosť sa venuje aj ochrane proti požiarom a požiarnej prevencii. Ochrana je zabezpečovaná celoročne, zvlášť počas najrizikovejšieho jarného obdobia. Sú vykonávané plánované ochranné služby v prevažnej miere cez sviatky a dni pracovného pokoja. Služby zabezpečujú členovia výkonného výboru a dozornej rady LPS, v spolupráci s poľovníckym združením.

Budovanie a údržba Lesných ciest

Údržba ciest a zváženie je výkon zabezpečujúci priechodnosť cestnej siete porastom Lesného spoločenstva v letnom či zimnom období, čo je potrebné jednak pre odvoz dreva, ako aj zabezpečenie prepravy pracovníkov na pracoviská, organizačné riadenie vonkajšej prevádzky spoločnosti a dostupnosť lokalít z dôvodu požiarnej ochrany bezpečnosti práce a ochrany zdravia pracovníkov. Údržba a budovanie ciest je nutný výkon na sprístupnenie porastov , v ktorých sa vykonáva ťažbová činnosť za účelom približovania dreva.

Príjmi z nájmov častí nehnuteľností

LPS–urbariát Zástranie prenajíma niektoré časti nehnuteľností, v prevažnej miere pre účely šírenia rádiového a televízneho signálu z kopca Veľký Straník. Na Veľkom Straníku prenajímame aj plochy pre športovo-rekreačné využitie pre lietanie bezmotorových rogál a padákových klzákov.

Adresa na doručovanie písomnosti

Žilina - Zástranie

Kultúrna ulica 284/11

010 03 ŽILINA

e-mailová adresa

majo.holes@gmail.com

martiban@post.sk

Telefón

Marián Holeš, predseda, tel.: 0905 123 018

Branislav Martinček, hospodár, tel.: 0907 203 203


© www.urbar.zastranie.sk || 2013 - 2022