www.urbar.zastranie.sk

Vitajte na stránke Lesného pozemkového spoločenstva - urbariát Zástranie

urbar.zastranie.sk

Vitajte na stránke Lesného pozemkového spoločenstva - urbariát Zástranie

urbar.zastranie.sk

Lesné pozemkové spoločenstvo – urbariát Zástranie je súkromným spoločenstvom v okrese Žilina, v katastri obce Zástranie. Hlavnou náplňou Lesného pozemkového spoločenstva je zabezpečovanie obhospodarovania lesných pozemkov vo vlastníctve vlastníkov podielov spoločných nehnuteľností. LPS-urbariát Zástranie obhospodaruje spolu cca 140 Ha prevažne lesnej pôdy. Z hľadiska zastúpenia drevín,je z 80 zastúpený smrekový porast. Hlavný dôraz je kladený na trvale udržateľný systém hospodárenia,v súlade s platnými lesnými hospodárskymi plánmi. Ďalšímiobchodnými činnosťami sú napríklad predaj vyťaženej guľatiny a prenájom častí niektorých nehnuteľností.

Oznamy


Lesné pozemkové spoločenstvo – Urbariát Zástranie, PSČ 010 03,

spoločenstvo s právnou subjektivitou, registrované na Okresnom úrade v Žiline 21.10.96 pod číslom 96/001011/OÚ-OPPLH/54-3Ch; IČO: 31897444; DIČ: 2021360517


Pozvánka na účasť na Valnom zhromaždení


Výbor LPS Urbariát Zástranie Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 19.júna 2023 o 18.00 v Kultúrnom dome v Zástraní. V prípade, že sa vlastník nemôže na schôdzi osobne zúčastniť, môže ho zastupovať písomne poverený zástupca. Prezentácia účastníkov spojená s vyplácaním podielov zo zisku sa začína už od 15.30 hodiny. V záujme urýchlenia registrácie, vyplácania podielov zo zisku, si prineste so sebou túto pozvánku.

Program členskej schôdze

  1. zahájenie, oboznámenie s programom, odsúhlasenie programu
  2. voľba mandátovej komisie
  3. voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  4. správy o činnosti spoločenstva za rok 2022,
  5. správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2022
  6. správa dozornej rady spoločenstva za rok 2022
  7. diskusia
  8. návrh a schválenie uznesenia pre rok 2023
  9. ukončenie

V prípade, že sa rokovania valného zhromaždenia nemôžete zúčastniť, splnomocnite svojho zástupcu aby Vás zastupoval na valnom zhromaždení, a tým prispejte k uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia, ktorá je nevyhnutná k tomu, aby spoločenstvo mohlo aj v budúcnosti plniť svoju funkciu. Návratku so splnomocnením pošlite na adresu spoločenstva, alebo ju môže odovzdať splnomocnený zástupca pri prezentácii na valnom zhromaždení.

Ďakujeme

V Zástraní 10.05.2023
s pozdravom výbor LPS

Adresa na doručovanie písomnosti

Žilina - Zástranie

Kultúrna ulica 284/11

010 03 ŽILINA

e-mailová adresa

majo.holes@gmail.com

martiban@post.sk

Telefón

Marián Holeš, predseda, tel.: 0905 123 018

Branislav Martinček, hospodár, tel.: 0907 203 203


© www.urbar.zastranie.sk || 2013 - 2022